خرد جامعه شناسی

سوژه اصلی یوسف اباذری در این کتاب تامل در خود جامعه شناسی است تا از سویی به گفتمان جامعه شناسی بپردازد و تفاوت آن را با گفتمانهای فلسفی و علمی و زیبایی شناختی مورد پرسش قرار دهد و از سوی دیگر رابطه جامعه شناسی را با تاریخ و جامعه ای است که این علم سعی در توصیف و تبیین و تفسیر آن دارد، مورد سنجش قرار دهد. به گمان من یوسف اباذری در پی آن است که با این تامل، می توان تفسیر جامعه شناسانه را از سایر تفسیر هایی که از پدیده های اجتماعی می شوند، تشخیص داد و با شیوه ای نقادانه در پی بهبود چند و چون این تفسیر بود. او در پایان کتاب می نویسد: « ما در جهانی زندگی می کنیم که علم و هرمنوتیک و نظریه انتقادی می توانند در فهم و اصلاح آن به ما کمک کنند.»
شاید من اشتباه تشخیص داده باشم ولی به زعم من دغدغه اصلی اباذری، بکارگیری عقل ( همان توانایی بشری در تفسیر مشاهدات ) در علوم اجتماعی است. غالباً در متونی که او تالیف می کند متوجه می شوم که پیوسته در پی برطرف کردن سوءتفاهماتی است که در مشاهده جامعه شناسانه پدیده ها تشخیص می دهد و به جای موضوعات تحقیقی که ناظر بر پدیده های اجتماعی مانند آسیب های اجتماعی و ... باشند مقالاتی از او چاپ می شود که پیوسته درباره جامعه شناسی یا روش جامعه شناسانه تالیف شده اند. مقالاتی مانند حل مساله ( فصلنامه نامه علوم اجتماعی، ش 21 ) یا اسطوره و مطالعات فرهنگی ( فصلنامه ارغنون، ش 18 ).
این کتاب چهارفصل دارد و به شیوه ای منظومه ای به آراء و تاملات نظریه پردازانی چون هابرماس، دورکیم ، وبر ، لوکاچ و هایدگر در باب گفتمان جامعه شناسی می پردازد. در این روش آراء نظریه پردازان نه در مقابل یکدیگر و نه در همسویی با یکدیگر بررسی می شود بلکه آراء آنها اجزایی از یک منظومه فرض می شوند که عناصر متغیر آن کنار هم چیده می شوند ولی در هم تنیده نمی شوند و نمی توان آنها را به هسته مشترکی تقلیل داد. اباذری این روش را به والتر بنیامن نسبت می دهد و در مقدمه کتاب، تعریفی از مارتین جی درباره « منظومه » به آورده است.

منبع: http://gostham.multiply.com/reviews/item/3

 

شناسنامه کتاب

سرشناسه : اب‍اذری‌، ی‍وس‍ف‌، - ۱۳۳۱ ‏عنوان و نام پدیدآور : خ‍رد ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ی‍وس‍ف‌ اب‍اذری‌ ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طرح‌ ن‍و، ۱۳۷۷. ‏مشخصات ظاهری : ۳۴۱ ص‌.ج‍دول‌ ‏فروست : (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌) ‏شابک : ‎964-5625-46-7‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5625-46-7‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌ ‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Yousef Abazari. Sociological reason‬. ‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۲۱] - ۳۳۰ ‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ ‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر ‏رده بندی کنگره : HM۴۳۵‭/‮ال‍ف‌‬۲خ‌۴ ‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۹ ‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۵۹۶۰

/ 0 نظر / 219 بازدید