حل مسئله

این مقاله در شماره 21 (مهرماه 1382، مجلد 11، شماره 1) فصلنامه نامه علوم اجتماعی منتشر شده است و از بخش نشریات وبسایت دانشگاه تهران نقل می‌شود. 

در این مقاله نسبت میان حل مسئله جزءگرایانه یا اصلاحی با حل مسئله کل گرایانه یا یوتوبیایی سنجیده می شود و تغییر پارادیمی از اولی به دومی مورد تاکید قرار میگیرد. سپس نظریه سه جهان پوپر ارائه می گردد.هدف از ارائه این نظریه و یاری گرفتن از آرای لاکاتوش برای تکمیل آن -تصریح نقش طرحهای تحقیقاتی رقیب در حل مسئله و تاثیر نقادی بر پیشرفت علم است.در پایان با توجه به این مقولات نظری و ضعیت آکادمیک ایران به شیوه ای نقادانه بررسی می شود.

کلمات کلیدی: حل مسئله ـ علم ـ سه جهان ـ جزء گرایانه ـ کل گرایانه ـ طرح تحقیقاتی ـ وضعیت آکادمیک ـ معرفت عینی ـ نقادی

برای دسترسی به فایل PDF متن اصلی مقاله به اینجا رجوع کنید. 

منبع: http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=2807 

/ 0 نظر / 146 بازدید